Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základní ustanovení

  1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Europského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľného pohybu takýchto údajov(dále jen: „GDPR”) je AGGER, s.r.o. IČ 45982007 zo sídlom V Slovenskej republike, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, odiel Sro, vložka 54015/L (ďalej len: „správca“).

  2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Majerná 10730/15, 036 01 Martin

e-mail: info@airtrack.sk

telefon:+421 903 483 983

3.     Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, identifikátor siete alebo jeden alebo viac špecifických prvkov tejto fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

 

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1.     Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a z osobných údajov získaných správcom na základe plnenia vašej objednávky:

·      meno a priezvisko

·      e-mailová adresa

·      poštová adresa

      telefón

      

2.     Správca spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy. 

 

III.

Právny dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.              Právnym dôvodom spracovania osobných údajov je 

      plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

      splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

      oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie komerčných komunikácií a bulletinovpodľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

      Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie komerčných komunikácií a bulletinovpodľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., služieb informačnej spoločnosti v prípade nedošlo k objednávke tovaru alebo služby

2.              Účelom spracúvania osobných údajov je

      spracovanie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávaní sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú potrebné na úspešné vykonanie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu, alebo ju zo strany správcu plniť,

      plnenie zákonných povinností voči štátu,

      zasielanie obchodnej komunikácie a iné marketingové činnosti

3.              Zo strany správcu neexistuje automatické individuálne rozhodovanie, pokiaľ ide o čl. 22 GDPR. Dali ste svoj výslovný súhlas s takýmto spracovaním

 

IV.

Obdobie uchovávania

  1. Správca uchováva osobné údaje 

      na obdobie potrebné na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z takýchto zmluvných vzťahov (na obdobie 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 

      kým sa neodvolá súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, Najdlhšie 2 rokyv prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu

  1. Na konci obdobia uchovávania sa osobné údaje vymažú. 

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia)

  1. Príjemcami osobných údajov sú osoby, ktoré

·      podieľajú sa na dodávke tovaru/služieb/vykonávaní platieb na základe zmluvy, 

·      poskytovatelia služieb e-shopu a iných služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,

      poskytovatelia marketingových služieb.

  1. Správca má v úmysle prenášať osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových/cloudových služieb.

 

VI.

Spracovatelia osobných údajov

1.              Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ, ale osobné údaje mu môžu spracúvať aj tieto spracovatelia:

      poskytovateľ služby Madmimi,

      Spoločnosť Google,

      poprípade iného poskytovateľa softvérových služieb a aplikácií spracovaniaktorých v súčasnosti správca nepoužíva.

 

 

VI.

Vaše práva

1.              Za podmienok stanovených v GDPR 

      právo na prístup k vašim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 

      právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, v prípade potreby obmedzenia spracúvaniačl. 18 GDPR,

      právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

      právo namietať proti spracovaní podľa čl. 21 GDPR,

      právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a

      právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedené v čl. III v týchto podmienkach. 

      Máte tiež právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že vaše právo na ochranu osobných údajov bolo porušené, alebo ak sa obrátite na súd.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.              Správca vyhlasuje, že prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2.              Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie archívov údajov a archívov osobných údajov v digitálnej forme, najmä kryptovaním.

3.              Správca vyhlasuje, že prístup k osobným údajom majú len poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

1.              Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že poznáte zásady ochrany osobných údajov a že ju prijímate v celom rozsahu.

2.              Súhlasíte s týmito podmienkami zaškrtnutím vášho súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Kontrolou vášho súhlasu potvrdzujete, že poznáte a súhlasíte s podmienkami vašich zásad ochrany osobných údajov v celom rozsahu.

3.              Správca je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Novú verziu Zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a zároveň vám pošle novú verziu týchto podmienok s vašou e-mailovou adresou poskytnutou prevádzkovateľovi.

 

Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 30.11.2020